HomeTin tức

Đức Người là hành Đạo Trời

. Đạo là những quy luật, muôn hiện tượng cùng vô vàn sự vật diễn ra trong Trời
. Đức là những cách thứ do con người nghĩ ra để hành động mà trưởng thành, tiến hoá
.
Trời vốn không vạch đúng sai
Quảng đại chẳng lấy của ai bao giờ
Trời ko sinh chuyện mơ hồ
Nghịch đạo thì sẽ bất ngờ hoạ tai
.
Trời bảo chụm lại ba cây
Thế là cơ sự vững ngay khởi đầu
Nhưng kẻ lý sự ‘tiền đâu’
Bị rơi vào bẫy trước sau của tiền
Đã được voi lại đòi tiên
Tiên cùng voi bỏ mà lên hẳn Trời
Làm gì lưỡng lự nước đôi
Tạo ra hai lối hai nơi lạc chiều
.

.
Khó chịu : chịu khó đừng kêu
Cột buồm chẳng chọn cây xiêu để làm
Nhìn Chim Ứng biết gió ngàn
Hướng Hải Đăng sáng qua màn đêm đen
.
Đời lành do bởi sống hiền
Nghiệp hay rời bỏ khi thêm nghiệt vào
Thuẫn Mâu phải đối gươm đao
Bỏ đi sẽ tới tầng cao đạo Trời:
Hành quy luật là Đức người…