HomeTác phẩm

Mâu Thuẫn – Một số vấn đề Lý luận và Thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
Năm xuất bản: 2006

Lời giới thiệu: 

Mâu thuẫn là một hiện  tượng khách quan, phổ biến. Lịch sử xã  hội  loài  người  đã  sớm  phát  hiện  và  tìm  cách  giải quyết mâu thuẫn theo những cách tiếp cận khác nhau.  

Chúng  ta cần nghiên cứu  lại  lý  luận về mâu  thuẫn một cách có hệ  thống  theo  tinh  thần đổi mới và vận dụng nó để tiếp cận và giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội ta hiện nay.  Vấn  đề  mâu  thuẫn  là một  vấn  đề  phức  tạp; mặc  dù  cũng  đã  có  nhiều  công  trình  nghiên  cứu  ở  Liên Xô  trước  đây và ở nước  ta, nhưng mỗi công trình nghiên cứu thường chỉ giải quyết một số khía cạnh lý luận và thực tiễn của vấn đề mà thôi.

Mục lục: 

Download file:

Mục lục

Mở đầu: Mâu thuẫn – Một số vấn đề lịch sử và nóng hổi
Chương 1: Khái niệm và kết cấu của mâu thuẫn biện chứng
Chương 2: Mâu thuẫn biện chứng và mâu thuẫn lôgíc hình thức. Phân loại mâu thuẫn biện chứng. Đặc điểm của mâu thuẫn xã hội
Chương 3: Phương pháp phân tích mâu thuẫn và những nguyên tắc căn bản của nó
Chương 4: Vấn đề giải quyết mâu thuẫn. Một số nguyên tắc phương pháp luận của việc giải quyết mâu thuẫn
Chương 5: Nhận thức và giải quyết một số mâu thuẫn quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và xã hội của thời kỳ quá độ lên CNXH