Cội nguồn cảm hứng
Tác giả: Nguyễn Trần Bạt Năm xuất bản: 2008 Lời giới thiệu:  Khi đặt bút viết quyển sách này, tôi như con chim hót những tiếng hót được khích lệ bởi âm thanh tự do của các bậc tiền bối như John Locke, Baron de Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, John Stuart Mill… Những tiếng hót ấy…