Trong cõi
Tác giả: Trần Quốc Vượng Năm xuất bản: 1991 Mục lục:  1. Vài suy nghĩ tản mạn về trống đồng2. Mấy ý kiến về trống đồng và tâm thức Việt cổ3. Từ huyền tích đến lịch sử (mấy vấn đề phương pháp luận và phương pháp cụ thể)4. Tây Sơn Quang Trung và công cuộc đổi mới…

Mâu Thuẫn – Một số vấn đề Lý luận và Thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng Năm xuất bản: 2006 Lời giới thiệu:  Mâu thuẫn là một hiện  tượng khách quan, phổ biến. Lịch sử xã  hội  loài  người  đã  sớm  phát  hiện  và  tìm  cách  giải quyết mâu thuẫn theo những cách tiếp cận khác nhau.   Chúng  ta cần nghiên cứu  lại  lý  luận về mâu …